Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) kurzov, školení a seminárov

V.A.J.A.K. s.r.o., Akadémia Komenského, o.z., V.A.J.A.K. SBS, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami kurzov, školení a seminárov (ďalej len kurzov) V.A.J.A.K. s.r.o., Akadémie Komenského, o.z. a V.A.J.A.K. SBS, s.r.o. sa riadia právne vzťahy medzi účastníkom kurzu (ďalej „účastník“) a obchodnou spoločnosťou V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín, IČO 36333166, Akadémiou Komenského, o.z., občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín, IČO 42139716 a V.A.J.A.K. SBS s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín, IČO 47318813 (ďalej „organizátor“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi účastníkom a organizátorom.

1.2. Organizátor zverejňuje informácie týkajúce sa kurzov na svojich internetových stránkach www.vajak.sk (ďalej „internetové stránky organizátora“).

1.3. Elektronické prihlášky na kurz, zverejnené na internetových stránkach organizátora predstavujú návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.

1.4. Organizátor poštou, telefonicky alebo emailom skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku a zašle mu bližšie informácie ku kurzu.

1.5. Vyplnenie elektronickej prihlášky alebo prihlášky v tlačenej podobe predstavuje platné prijatie návrhu medzi organizátorom a účastníkom.

1.6. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky organizátora a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

2. Spôsob určovania ceny

2.1 Cenník je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o., V.A.J.A.K. SBS s.r.o. a Akadémia Komenského, o.z. Cena kurzu sa určuje podľa aktuálneho cenníka pre konkrétnu pobočku.

2.2. Zľavy organizátor zverejňuje na internetovej stránke pri každom kurze.

2.3. Uzatvorením zmluvy podľa bodu 1.5. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť stanovenú cenu kurzu a zúčastňovať sa na danom kurze.

3. Platobné podmienky a spôsob úhrady kurzovného

3.1. Poplatok za kurz je možné uhradiť:

  • osobne v hotovosti v kancelárii V.A.J.A.K. s.r.o., V.A.J.A.K. SBS s.r.o. a Akadémie Komenského, o.z., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín na 1. poschodí
  • prevodným príkazom na účet uvedený v popise k príslušnému kurzu
  • osobne na otvorení kurzu.

3.2. Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr v deň otvorenia kurzu, ak  neplatí bod 3.3. Ak účastník nastúpi na kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v plnom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť. Doklad o úhrade za kurz je poslucháč povinný predložiť pri otvorení kurzu alebo lektorovi na prvej vyučovacej hodine.

3.3. Ak organizátor povolí účastníkovi platbu na splátky, úhradu je možné si rozdeliť na polovice alebo tretiny (po dohode s organizátorom). Prvú časť je potrebné uhradiť pri otvorení kurzu v zmysle bodu 3.2. Zvyšnú sumu je účastník povinný uhradiť pravidelne v splátkach a termínoch v zmysle dohody s organizátorom.

3.4. Zľavy z ceny kurzu je možné si uplatniť len počas trvania kurzu a za podmienok určených organizátorom.

3.5. Podmienky pre vrátenie ceny kurzu sú nasledovné:

  1. Ak účastník kurzu najneskôr v deň otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy.
  2. Po prvom a v ďalších dňoch výučby nemá účastník nárok na vrátenie poplatku za kurz.
  3. Vymeškanie výučby zo strany účastníka nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

4. Podmienky kurzu a povinnosti účastníka

4.1. Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po pripísaní čiastky kurzovného na účet organizátora alebo po zaplatení v hotovosti organizátorovi.

4.2. Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.

4.3. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak inak neurčí organizátor.

4.4. Podmienky neuvedené v popise kurzu a vo VOP nie sú zo strany organizátora garantované.

4.5. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci miesta konania, času výučby a lektorov.

4.6. V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.

4.7. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nie je povinný pre neho individuálne opakovať už prebraté učivo.

4.8. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby prezenčnou alebo dištančnou formou a praktickej výučby prezenčnou formou. Maximálne povolená absencia je 20 % z celkového časového rozsahu kurzu. O pripustení na záverečné skúšky rozhoduje organizátor.

4.9. Účastník je povinný dodržiavať dôvernosť a mlčanlivosť a to aj po ukončení kurzu, pracovný, organizačný, resp. prevádzkový poriadok, pravidlá hygieny a BOZP v zariadeniach, v ktorých prebieha kurz. Účastník je ďalej povinný plniť stanovené úlohy, rešpektovať druh alebo spôsob získavania odborných skúseností počas vykonávania praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora.

4.10. Účastník plne zodpovedá za všetky škody spôsobené organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom a organizáciám v súvislosti s účasťou na kurze a je podľa príslušného zákona povinný ich nahradiť. Ak dôjde k spôsobeniu škody, je organizátor oprávnený uplatňovať si voči účastníkovi kurzu náhradu škody. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.

4.11. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby, aby nespôsoboval svojim konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe (napríklad arogantným a urážlivým správaním voči ostatným účastníkom a lektorovi, je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, nemá vyhovujúce ochranné osobné prostriedky – odev, obuv, … pre praktickú časť kurzu, nedostatočnú hygienu, nespĺňa zdravotné požiadavky, príp. fyzicky či sexuálne obťažuje ostatných účastníkov či lektora a pod.). V priestoroch určených na výučbu je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu resp. vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

4.12. Organizátor nenesie zodpovednosť za straty a škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu vzniknuté počas kurzu. Je zodpovednosťou účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru a počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám.

4.13. Účastník kurzu prehlasuje, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa kompletnej výučby kurzu, jeho teoretickej a praktickej časti. V prípade akýchkoľvek prekážok, napr. zdravotných či osobných problémov je povinný o tejto skutočnosti informovať organizátora kurzu, ktorý má právo rozhodnúť o jeho zaradení, prípadne o jeho vylúčení z kurzu.

4.14. Ak to vyžaduje akreditácia niektorých kurzov, je účastník povinný predložiť pri nástupe na kurz potvrdenie od lekára, zdravotný preukaz, odpis z registra trestov a pod. Poplatky za vystavenie týchto potvrdení nie sú zahrnuté v cene kurzov.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť VOP a osvedčenie o absolvovaní kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu.

5.2. Organizátor eviduje vydané osvedčenia po dobu minimálne 5 rokov. V prípade straty osvedčenia môže vystaviť za poplatok duplikát osvedčenia.

5.3. Ak sa nevytvorí skupina s minimálnym počtom účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť daný kurz alebo môže posunúť dátum začatia výučby. Pristúpenie do kurzu je možné iba so súhlasom organizátora. Počet účastníkov kurzu je v kompetencii organizátora.

5.4. Vyplnením a odoslaním elektronickej alebo písomnej prihlášky dávam organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely administratívneho spracovania prihlášky.

5.5. Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s mojim vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade použité na marketingové účely organizátora (zverejnené na webových stránkach organizátora, v brožúrach organizátora a pod.).

5.6. Prípadné sťažnosti či reklamácie je potrebné podať písomne najneskôr v deň záverečnej skúšky absolvovaného kurzu.

5.7. Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné obchodné podmienky (VOP) kurzu, som si pred uzavretím zmluvy prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu som po vyplnení prihlášky postupoval podľa bodu 1.5.