Sprievodca v cestovnom ruchu

13.9.2024

Sprievodca v cestovnom ruchu

540,00 

Sprievodca v cestovnom ruchu_13_9_2024

cena pre SAMOMPLATCOV   540 €

cena cez ÚRAD PRÁCE           698 €

Kurz je určený pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a znalosť cudzieho jazyka. Jazykové kompetencie sa dokladujú štátnou záverečnou skúškou, resp. maturitou alebo osvedčením na úrovni B1 z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si chcú otvoriť živnosť.

Cieľ kurzu:

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu.

Formy štúdia:

víkendová (piatok od 15:30 hod do 19:00 hod. + sobota od 9:00 hod., cca 12 víkendov).

Metódy výučby:

prednáška, praktické cvičenia v CK, samostatná práca, inštruktážny zájazd, sprevádzanie v prírode, meste, autobuse, modelové situácie.

Forma ukončenia kurzu:

písomný test, ústna skúška (otázky za jednotlivé predmety, bez jazyka )+prezentácia itinerára.

Doklad o absolvovaní kurzu:

po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia a preukazy sprievodcov cestovného ruchu s celoštátnou platnosťou. K preukazu je potrebná 1 ks fotografia, formát 3 cm x 3,50 cm. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR. 

Stručný obsah kurzu:

metodika sprievodcovskej činnosti, technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu, dejiny kultúry a umenia, geografia cestovného ruchu, spoločensko – politické dianie, základy poskytovania prvej pomoci, praktická príprava atď. V cene kurzu je zahrnutý poplatok za exkurziu v Trnave a vybraného mesta, záverečné skúšky a študijný materiál.

Časový rozsah kurzu:

300 vyuč. hodín (210 hodín denná forma štúdia a 90 hodín dištančnou formou štúdia).

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Víkendové štúdium

Kurz otvárame:

13.9.2024
15:30 hod

Časový rozsah kurzu:

300 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

540,00