Lektor

235,00 

Lektor_17.4.2024 – pozvánka+prihláška

cena pre SAMOPLATCU  235,- EUR,

cena cez ÚRAD PRÁCE   335,- EUR

Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých. Účastníci, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori.

Cieľ kurzu:

účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Forma realizácie:

dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným samoštúdiom a konzultáciami. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál  na CD spracovaný osobitne pre tento kurz.

Stručný obsah kurzu:

úvod do problematiky vzdelávania dospelých, osobitosti a špecifiká vzdelávania dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých. Ciele a základné úlohy procesu vzdelávania dospelých. Metódy, formy, zásady vzdelávania dospelých. Lektor vo vzdelávaní dospelých, osobnosť a profesijné kompetencie lektora. Komunikácia v práci lektora. Samostatné vystúpenia účastníkov kurzu.

Forma záverečnej skúšky:

písomný test + prezentácia, resp. samostatné vystúpenie účastníka

Absolventi obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.4.2024
9:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

235,00