Kurz opatrovania

Kurz opatrovania

180,00 

Absolvent kurzu opatrovania bude mať základné poznatky z oblasti liečebno – preventívnej starostlivosti, poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí, poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej službe, vedieť sa postarať o starého a chorého človeka.

Popis kurzu

Charakteristika kurzu:

kurz pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení. Teoretická časť je realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadení s opatrovateľskou službou (60 vyuč. hod.), kde získajú účastníci potrebné praktické návyky a skúsenosti.

Obsah kurzu:

úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno – preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, psychologicko – sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno – právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci v cene kurzu obdržia študijnú literatúru.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Absolventi kurzu obdržia jazykovú mutácia osvedčenia v nemeckom jazyku.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

225

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

180,00