Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

480,00 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie_28.5.2024 – pozvánka+prihláška

Akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie podľa zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MPSVaR SR.

Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Cieľ kurzu: absolvent kurzu ovláda teóriu týkajúcu sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. Vie zabezpečiť organizáciu života klienta so zameraním na jeho potreby a priania a jeho pozitívne prežívanie situácie. Napomáha sociálnou rehabilitáciou pri zachovávaní optimálnej úrovne emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta, vie zabezpečiť v spolupráci s opatrovateľkami a sestrami kompenzáciu nedostatkov u klienta individuálne orientovanými aktivitami denného života, vie napomôcť klientovi pri oživení výkonu pamäte a fantázie klienta.

Charakteristika kurzu: kurz pozostáva z teoretickej časti, praktických cvičení a praxe. Teoretická časť je realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov. Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou alebo v DSS, kde účastníci získajú potrebné praktické návyky a skúsenosti.

Obsah kurzu: sociálne služby, Sociálna práca, Psychosociálne aspekty práce s klientom v sociálnom zariadení, Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím, Sociálna rehabilitácia, Terapeutické techniky v sociálnej rehabilitácii, Individuálne plány v rozvoji osobnosti, Komunikácia s klientom, Cvičenie a iné telovýchovné aktivity, Problematika psychohygieny, Prax v zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo domácom prostredí klienta.

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej a ústnej časti.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Naša organizácia nie je platcom DPH. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Ing. Naďa Štefunková, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

28.5.2024
8:30 hod

Časový rozsah kurzu:

150 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

480,00