ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADNICA

ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADNICA

60,00 

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica.

Popis kurzu

Program:     

 • Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
 • systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
 • ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
 • zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
 • kritéria pri vytváraní; analytických účtov Pokladnica, podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 • Definícia pojmov e-kasa klient a  on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica
 • termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient
 • pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ
 • sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, Autentifikačný balíček
 • Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 • Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne.
 • Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
 • označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
 • prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
 • poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD; systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
 • evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
 • výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne
 • Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 • Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

4.6.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00