ZAMESTNÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 4.2.2020

ZAMESTNÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 4.2.2020

60,00 

Odborný seminár k problematike zamestnávania príslušníkov tretích krajín.

Popis kurzu

Program
 Najdôležitejšie zmeny v zákone o službách zamestnanosti a zákone o pobyte cudzincov od 1.1.2019 (Výber z problematiky zamestnávania): podmienky za ktorých možno štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnať; ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnávať zjednodušeným spôsobom; aké podmienky musí splniť štátny príslušník tretej krajiny pre zamestnanie s miestom výkonu práce v SR; koľko štátnych príslušníkov tretích krajín môže zamestnávateľ zamestnať.
 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov iných krajín voči úradu práce a cudzineckej polícii.
 Podmienky na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre zamestnávateľa: podmienky a postup pri vydaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun.
 Podmienky na udelenie povolenia na zamestnanie: komu možno udeliť povolenie na zamestnanie; podmienky na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; povolenie na prechodný pobyt za účelom zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie); dôvody neudelenia povolenia na zamestnanie; platnosť povolenia.
 Spôsoby, možnosti, faktory zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín: postup pri jednotlivých spôsoboch zamestnávania; Modrá karta Európskej únie pre vysokokvalifikované zamestnanie; zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily; zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily prostredníctvom ADZ; zrýchlený a klasický postup pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily; zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na sezónne zamestnanie s dobou trvania do 90 dní; povolenie na sezónne zamestnanie Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na sezónne zamestnanie v trvaní viac ako 90 dní; zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny; zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia; voľného pracovného miesta nevyžaduje; oznamovacia povinnosť zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín podľa §23a.
 Vnútropodnikový presun krátkodobý najviac 90 dní, dlhodobý vnútropodnikový presun: pracovná dovolenka – Programy pracovnej dovolenky cudzincov na území Slovenskej republiky.
 Pobyt cudzinca na území SR: vízoví a bezvízoví štátni príslušníci tretích krajín; získanie – Schengenské vízum alebo národné vízum; udelenie trvalého alebo prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny; udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania;
 Pracovnoprávne aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín: vznik pracovného pomeru, náležitosti pracovnej zmluvy; mzdové podmienky štátnych príslušníkov tretej krajiny; pracovné podmienky zamestnancov počas vnútropodnikového presunu zdravotné a sociálne poistenie štátnych príslušníkov tretej krajiny; daňové povinnosti štátneho príslušníka 3. krajiny – zamestnanec cudzí štátny príslušník; kto môže kontrolovať a pokutovať zamestnávateľa pri nedodržaní pracovnoprávnych predpisov
 Diskusia, riešenie námetov od účastníkov

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

4.2.2020
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00