Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov

Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov

54,00 

Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

1. Pôsobnosť Zákonníka práce
• čo upravuje, na koho a v akom rozsahu sa vzťahuje, vzťah ZP a Obč. zákonníka, interpretačné pravidlá ZP, ich aplikácia v praxi
2. Výklad pojmov
• vznik pracovnoprávneho vzťahu – PZ, akceptačný list, zmluva o budúcej PZ, závislá práca, neplatnosť právneho úkonu, zánik práva, počítanie času, spôsoby doručenia dokumentov, status zamestnanca, pracovnoprávne podmienky
• spôsoby zabezpečenia nároku zamestnávateľa, riešenie sporných nárokov, bezdôvodné obohatenie – vznik, vydanie
• zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, pracovný úraz, zbavenie sa zodpovednosti za pracovný úraz, ľahkomyseľné konanie, čo sa považuje za plnenie úloh a čo činnosť v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh
• osobná zodpovednosť zamestnanca za zverené hodnoty, predmety, všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu a spôsob jej riešenia, vymáhanie náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi – zamestnancovi
• postup zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov- ak sa požaduje súhlas, dohoda, prerokovanie, kto nimi môže byť, ochrana zástupcov pred skončením pracovného pomeru
• ustanovenia ZP, ktoré sa použijú na zamestnancov štátnej služby a verejnej služby
3. Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru
• povinnosti zamestnávateľa a uchádzača o zamestnanie pri predzmluvných vzťahoch
• pracovná zmluva – vznik pracovného pomeru, povinné náležitosti pracovnej zmluvy, zmena pracovnej zmluvy
• druhy pracovných pomerov, pravidlá pri ich uzatváraní, povinnosti z nich plynúce
• spôsoby skončenia PP, povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP (potvrdenia, posudok, odstupné, odchodné, …)
• ochrana zamestnancov pred výpoveďou, okamžitým skončením PP zo strany zamestnávateľa
• vedúci zamestnanci a ich povinnosti pri vzniku PP, skončení PP, počas jeho trvania
• uzatváranie dohôd na práce vykonávané mimo PP – práva a povinnosti strán, nároky zamestnancov plynúce z uzatvorených dohôd, odmena, zodpovednosť za škodu, neplatné skončenie PP, uplatnenie na súde, nároky z neplatného skončenia PP
4. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
• povinnosť vedúcich vytvárať vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov (vrátane pracovných podmienok pre mladistvých, tehotné ženy, ženy- mužov starajúcich sa o maloleté deti, osoby so ZPS)
• pracovný čas – rovnomerne/nerovnomerne rozvrhnutý, pružný PČ, flexibilný PČ, konto pracovného času, práca nadčas, práca vo sviatok, nočná práca, evidencia PČ, pracovná pohotovosť -formy, obmedzenia, evidencia, odmeňovanie
• prestávky v práci, denný, týždenný odpočinok v práci, skrátenie odpočinku a jeho nahradenie
• dovolenka, prekážky v práci na strane zamestnancov, zamestnávateľa – povinnosti strán, čerpanie náhradného voľna, poskytovanie neplateného voľna vo väzbe na mzdu, výkon zárobkovej činnosti mimo PP, jej obmedzenie po skončení PP
• výkon práce v osobitných prípadoch – na účely dovolenky, úprava pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v internom predpise – pracovný poriadok, obsah, účinnosť, záväznosť, náležitosti
5. Starostlivosť o zamestnancov – sociálna politika
• stravovanie, vzdelávanie, pracovné voľno, skrátenie- úprava PČ, BOZP, LP, zabezpečenie ochrany súkromia zamestnancov na pracovisku a spoločných priestoroch, zákaz diskriminácie – formy diskriminácie, prejavy, ochrana
6. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Zákonník_práce_25_9_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

25.9.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00