ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019

60,00 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019.

Popis kurzu

Program:     

 

 • Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 01.01. 2019: Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2019. Prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky. Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.
 • Prehľad prác a úloh pred uzavretím účtovných kníh: bilančná kontinuita; zabezpečenie verného a pravdivého obrazu predmetu účtovníctva; (interné smernice ako významná súčasť pri zostavovaní účtovnej závierky); zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019.
 • Analýza jednotlivých účtovných tried vo vzťahu k uzávierkovým operáciám a upozornenia na chyby v praxi (trieda 0 – 6): nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, opačné zostatky n a účtoch aktív alebo pasív, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, peniaze na ceste, pohľadávky…).
 • Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch.
 • Účtovná závierka v PÚ: účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie; symboly a skratky používané v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh; stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke; prípravné práce pri účtovnej závierke; inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely; výsledok hospodárenia, daň z príjmov; časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky; splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období; kapitálové fondy firmy, spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok… .
 • Účtovné operácie len pri účtovnej závierke: doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka; precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene; opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie.
 • Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky.
 • Uzavretie účtovných kníh, preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov.
 • Transformácia výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane.
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát (upozornenia na chyby pri zostavovaní výkazov).
 • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť: účtovnej jednoty vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.
 • Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií: mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej veľkostnej skupiny.
 • Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky: právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky.
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

27.1.2020
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00