Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

54,00 

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

1. Stravné na pracovné cesty na Slovensku 2018
– vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
– zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy, vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe; posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce (Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy); evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty; neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa
4. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska) povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby)
7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady; posúdenie výdavkov spojených s používaním MV (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde, havarijné poistenie pri pracovnej ceste
8. Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách
9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC
– cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty
– deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára
10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
§ 5 stravné TPC, príklady; § 5 stravné TPC, krátenie; § 13 stravné ZPC, príklady; § 13 stravné ZPC, krátenie; paušalizácia cestných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie; vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce; vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie
11. Vzory v elektronickej podobe: CP, Vnútorný predpisu o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, dohoda o mieste pravidelného pracoviska
6. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Tuzemské_a_zahraničné_pracovné_cesty_aplikačná_prax_vzory_28_9_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

28.9.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00