SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADŇA

SPRÁVNE, KOMPLEXNÉ A PREHĽADNÉ VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY V ROKU 2019, ZAVEDENIE E-KASA KLIENT A ON-LINE REGISTRAČNÁ POKLADŇA

54,00 

Odborný seminár: Pokladničná agenda.

Popis kurzu

Program:

 Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
– systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
– ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
– zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
– kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica, podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
 Definícia pojmov e-kasa klient a on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica
– termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient
– pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ
– sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, tzv. Autentifikačný balíček
 Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
 Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
 Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
– zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
– označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
– prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
– poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
– systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
– evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
– výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných
operácii, inventarizácia pokladne
 Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
 Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb
 Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, občerstvenie, pracovný materiál, obed a režijné náklady.

Využite možnosť rezervácie a prihlásenia sa online.

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku.

Účastníci seminára obdržia pracovný materiál.

Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

15.11.2019

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00