Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

54,00 

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2018
– systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
– ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
– zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov; kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov
2. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu
3. Zákon o finančnej kontrole (Vzor – Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
4. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
– zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom, označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
– prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
– poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
– systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu; evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
– výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne
5. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
6. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb
7. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Komplexné_vedenie_pokladničnej_agendy_19_10_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

19.10.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00