SPRÁVA ELEKTRONICKÝCH A KLASICKÝCH REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV A ICH VYRAĎOVANIE (ARCHIVÁCIA)

SPRÁVA ELEKTRONICKÝCH A KLASICKÝCH REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV A ICH VYRAĎOVANIE (ARCHIVÁCIA)

69,00 

Správa elektronických a klasických dokumentov archivácia-pozvánka_12.9.2023

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku správy elektronických a klasických záznamov.

Popis kurzu

PROGRAM:

  •  príjem, evidovanie a ukladanie elektronických a neelektronických záznamov
  • efektívne spravovanie záznamov,  elektronické systémy na správu registratúry
  • základné kritéria stanovené výnosom MV SR
  • tvorba elektronických, kombinovaných a neelektronických spisov
  • registratúrny plán, začleňovanie spisov do obsahových skupín
  • zásady tvorby a zmeny registratúrneho plánu
  • vyraďovanie záznamov a spisov – zásady hodnotenia
  • vyraďovanie v elektronickom archíve MV SR a vyraďovanie v praxi
  • odovzdávanie archívnych dokumentov na trvalú úschovu
  • členenie pôvodcov do kategórií v zmysle ostatnej novely zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktorá bola publikovaná pod č.  266/2015  (podľa tejto novely niektoré subjekty nemajú povinnosť vypracovať registratúrny plán  a zasielať návrh na vyradenie archívu)

Účastnícky poplatok: 69 € s DPH (57,5 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Seminár otvárame pri minimálnom počte 10 účastníkov.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

12.9.2023
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

69,00