Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

54,00 

Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

I. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov, legislatívna úprava, vybrané ustanovenia zo:
Zákonníka práce, zákon o BOZP, zákon o ochrane zdravia, zákona o nefajčiarov, zákona o kolektívnom vyjednávaní
II. Zmluvná starostlivosť vyplýva z:
uzatvorenej KZ vyššieho stupňa premietnutej do podnikovej KZ, dohodnutých výhod v prac. zmluvách resp. iných dohodách
III. Dobrovoľná starostlivosť o zamestnancov
Dobrovoľná starostlivosť môže byť dohodnutá v interných predpisoch, napríklad v Pracovnom poriadku, Smernici o tvorbe a čerpaní SF, v pracovnej zmluve, inej dohode (ak ide o nepovinnú starostlivosť) alebo vyplynie z rozhodnutia, zamestnávateľa na základe žiadosti zamestnanca (napríklad pôžička, iné plnenia)
IV. Sociálny fond ako základný zdroj financovania starostlivosti o zamestnancov
4.1Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnych zmlúv, Čerpanie sociálneho fondu na: príspevky na stravovanie, služby využívané na regeneráciu, zdravotná starostlivosť, príspevok na dopravu do zamestnania a späť, rekreácie vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov, príspevok na DDS, ostatné… .
4.2 Fondy tvorené zo zisku (fond mimoriadnych odmien, napr. pri životnom, pracovnom jubileu, podielov na výsledku hospodárenia), fond na ostatnú sociálnu politiku, zvýšené odstupné a podobne
4.3 Ostatná sociálna politika – Tvorba programu starostlivosti o zamestnancov v rámci kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa resp. podnikových KZ- poskytovanie rôznych benefitov (peňažných, nepeňažných plnení, zamestnaneckých výhod)
V. Poskytovanie plnení zo SF, PZ, KZ a ich vplyv na:
Zdaňovanie daňou z príjmov zo závislej činnosti, vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovni (aktuálne zmeny a informácie z danej oblasti a súvisiacich predpisov).
VI. Príklady rôznych plnení z praxe neuvedených v zákone o SF (najmä v oblasti ostatnej sociálnej politiky)
VII. Zdroje financovania sociálnej politiky – starostlivosti o zamestnancov
• prevádzkových nákladov (povinná starostlivosť o zamestnancov), zo sociálneho fondu (plnenia poskytované podľa § 7 zákona), ďalších vytvorených fondov (vytvorených zo zisku napr. na ostatnú sociálnu politiku)
• zo zisku po zdanení priamo (pri nedostatku prostriedkov SF, alebo plnenia , ktoré nemožno financovať zo SF)
• z vytvorených rezerv (napr. odstupné, odchodné)
VIII. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Sociálna_politika_benefity_zdroje_financovania

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

17.10.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00