Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 16.1.2019

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 16.1.2019

60,00 

Odborný seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.

Popis kurzu

Program:

  • Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti účinné pre rok 2018; oslobodenie doprava do zamestnania; preukázateľne zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť; daňový bonus na zaplatené úroky; oslobodenie 13. a 14. platu; oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancovi
  • Príjmy zo závislej činnosti; príjmy vylúčené z predmetu dane; príjmy oslobodené od dane; zdaniteľné príjmy; časová súvislosť príjmov s príslušným zdaňovacím obdobím
  • Základ dane z príjmov zo závislej činnosti; dobrovoľne platené poistné; poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami; nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane; nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka; nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela); nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie; nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou – prvýkrát uplatňovaná za rok 2018; praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
  • Uplatnenie daňového bonusu; podmienky na uplatnenie daňového bonusu; preukazovanie nároku na daňový bonus; uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň; praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
  • Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky – prvýkrát uplatňovaný za rok 2018; podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky; výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky; uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky; preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky; praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018; podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018; žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň; lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň; tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na daň; praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania
  • Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti; prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň; hlásenie o vyúčtovaní dane; vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu; potvrdenie o zdaniteľnej mzde
  • Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2019
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený. Súčasťou odborného seminára bude občerstvenie, obed a pracovný materiál v tlačenej podobe.

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Rocne_zuctovanie_dane_prijmov_zavislej_cinnosti_16_1_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

16.1.2019
8:30

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00