ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 16.12.2019

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 16.12.2019

72,00 

Odborný seminár daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019.

Popis kurzu

Aktuálny program:

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
– podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019
– žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
– lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
– praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň
– zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
– príjmy vylúčené z predmetu dane
– príjmy oslobodené od dane – napr. príspevok na rekreáciu, 13. a 14. plat, ubytovanie zamestnanca
 Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
– nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
– nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
– nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
– praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
 Uplatnenie daňového bonusu
– podmienky na uplatnenie daňového bonusu
– preukazovanie nároku na daňový bonus
– uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
– praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
– podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
– výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
– preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
– praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2020, napr.:
– navyšovanie nepeňažného plnenia
– príjmy oslobodené od dane – vzdelávanie zamestnanca, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok na preventívnu prehliadku
– výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
– zmeny v podávaní vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
– doručovanie vybraných potvrdení zamestnancovi elektronickými prostriedkami
– zaokrúhľovanie všetkých daňových veličín
 Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2021
– príjmy oslobodené od dane – doprava do zamestnania
 Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2022
– príjmy oslobodené od dane – nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v sume najviac 500 €

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Využite možnosť rezervácie a prihlásenia sa online.

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.,

Miesto realizácie podľa počtu prihlásených účastníkov:  Reštaurácia FORHAUS, Kapitulská 28, 917 01 Trnava alebo V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava, Hlavná 31 (v pasáži), Trnava. Upresníme v pozvánke najneskôr dva dni pred konaním odborného seminára.

 Účastníci seminára obdržia pracovný materiál.

Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Prednášať bude lektorka: Ing. Marcela Prajová

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

16.12.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00