Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od 1.1.2019

Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od 1.1.2019

60,00 

Odborný seminár: Príspevky zamestnávateľa poskytované zamestnancom na rekreáciu a regeneráciu v zmysle novelizovaných predpisov od 1.1.2019.

Popis kurzu

Cieľová skupina: Manažéri, vlastníci, konatelia veľkých, stredných aj malých firiem, živnostníci, personalisti, zástupcovia zamestnancov spracovávajúci programy starostlivosti o zamestnancov, mzdové a finančné účtovníčky.

Program:

I. Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch od 1.1.2019
 Zákonník práce po zmene zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p.

Vyššie uvedenou novelou sa dopĺňa siedma časť Zákonník práce „Sociálna politika zamestnávateľa“ o nové ustanovenie „§ 152a- Rekreácia zamestnancov“, ktorý upravuje najmä poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019. Odpovede na nižšie uvedené otázky sa dozviete na seminári.

• Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje ?
• Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu ?
• Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca ?
• Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?
• Aké sú finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika…) ?
• V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť ?
• Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný prostriedok). Čo možno rekreačným poukazom uhradiť ?
• Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie ? Príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin.
• Aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ?
• Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov.
• Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú?
• Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky preukazujú ?
• Aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu ?
• Kedy je splatný preukázaný výdavok na rekreáciu ?
• Je suma poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov daňovým výdavkom zamestnávateľa ?
• Môže si samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľ ) tiež uplatniť takýto príspevok na rekreáciu ?
• Bol by príspevok na rekreáciu SZČO (podnikateľa) uznaný za daňový výdavok podnikateľa ?

 Príspevky na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania
• Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov.
• Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky.
• Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce.
• Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje Zákonníka práce.

 Zdaňovanie príspevkov na rekreáciu
• Príspevky na rekreáciu poskytované povinne v zmysle ZP.
• Príspevky na rekreáciu poskytované zo SF nad rozsah ZP.
• Príspevky na rekreáciu poskytované zamestnávateľom dobrovoľne.
• Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d).

 Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie ( ZP, SP)
• Príspevky na rekreáciu poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce.
• Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 nad rozsah ZP.

II. Príspevky zo SF na obstaranie servisných poukážok, tovarov, služieb dodávaných registrovaným sociálnym podnikom (novela zákona o sociálnom fonde z. č. 112 /2018 Z. z. od 1.1.2019)
• Čo sú to servisné poukážky ( druh cenín)?
• Kto ich vydáva, v akej nominálnej hodnote, kto komu ich môže predávať?
• Kto a čo môže servisnými poukážkami uhrádzať?

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Prispevky_zamestnavatela_na_rekreaciu_po_novele_platnej_od_1_1_2019_15_1_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

15.1.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00