Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

20.5.2024

Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

50,00 

Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami 20.5.2024 – pozvánka + prihláška

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

Pripraviť záujemcov ku skúške epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami. Pod epidemiologicky závažnými činnosťami pre prácu s potravinami rozumieme: manipuláciu s požívatinami a potravinami, stravovanie v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach, reštauráciách, predajni potravín, resp. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti, ktorá sa koná na príslušnom RÚVZ. Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z.

Upozorňujeme:

orgány štátneho dozoru kontrolujú odbornú spôsobilosť zamestnancov pracujúcich v epidemiologicky závažných činnostiach a za nesplnenie podmienky ukladajú sankcie.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

20.5.2024
13:00 hod.

Časový rozsah seminára:

4 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

50,00