Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

podľa záujmu

Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

50,00 

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

Pripraviť záujemcov ku skúške epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami. Pod epidemiologicky závažnými činnosťami pre prácu s potravinami rozumieme: manipuláciu s požívatinami a potravinami, stravovanie v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach, reštauráciách, predajni potravín, resp. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti. Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z.

Upozorňujeme:

orgány štátneho dozoru kontrolujú odbornú spôsobilosť zamestnancov pracujúcich v epidemiologicky závažných činnostiach a za nesplnenie podmienky ukladajú sankcie.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

podľa záujmu
13:00 hod.

Časový rozsah seminára:

4 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

50,00