ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PODĽA NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA Č. 553/2003 Z. Z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SO ZAMERANÍM NA ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PODĽA NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA Č. 553/2003 Z. Z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SO ZAMERANÍM NA ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

54,00 

ODBORNÝ SEMINÁR ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PODĽA NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA

Popis kurzu

Program:

– Pôsobnosť zákona
– Kvalifikačné predpoklady a ich posudzovanie
– Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– Platové triedy, pracovné triedy a zaraďovanie do pracovných tried
– Zaraďovanie zamestnancov do platových tried od 1. januára 2019
– Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried
– Platové stupne a zvýšenie platovej tarify; započítaná prax
– Plat a jeho jednotlivé zložky (osobný príplatok, kreditový príplatok, príplatok za riadenie, príplatok za činnosť triedneho učiteľa, za činnosti uvádzajúceho PZ a OZ, príplatok začínajúceho PZ a OZ, výkonnostný príplatok, prípitky za prácu v sobotu a v nedeľu, plat za prácu nadčas, odmena, rozdiel)
– Funkčný plat; funkčný plat pri skrátenom pracovnom úväzku
– Povinnosti zamestnávateľov od 1. januára 2019
– Diskusia, poradenstvo

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku. Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk

Stiahnite si prihlášku:

Odmenovanie_zamestnancov_skoly_skolky_14_3_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

14.3.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00