ODBORNÁ SPRÁVA ELEKTROTNICKÝCH A LISTINNÝCH ZÁZNAMOV, ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

ODBORNÁ SPRÁVA ELEKTROTNICKÝCH A LISTINNÝCH ZÁZNAMOV, ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

60,00 

Odborný seminár archivácia dokumentov, správa registratúry a elektronických dokumentov.

Popis kurzu

Program:

• Správa registratúry a platná legislatíva – zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení jeho ostatnej novely.
• Novela vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
• Elektronický záznam a elektronický spis – efektívne spravovanie.
• Elektronické vyraďovacie konanie, Elektronický archív Ministerstva vnútra SR.
• Nový registratúrny poriadok pre školy, možná alternatíva na zníženie administratívnej náročnosti školskej agendy.
• Praktické poradenstvo pre jednotlivé manipulačné úkony s dokumentami – prijímanie, evidovanie, vybavovanie, úschova, ochrana, vyraďovanie záznamov – zásady a možnosti.
• Praktické problémy a ich možné riešenia – odpoveď na vopred zaslané otázky alebo prednesené na seminári v diskusii.

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku. Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.skwww.vajak.sk

Stiahnite si prihlášku:

Sprava_archivacia_dokumentov_7_3_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

7.3.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00