Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi

Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. („GDPR“) a bezpečnostná dokumentácia v praxi

54,00 

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

Popis kurzu

Program:

  • Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
  • Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií
  • Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby, poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovoľnosť
  • Zodpovedná osoba, činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje
  • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva  kódexy správania? Čo je súlad so zásadami spracúvania
  • Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ, obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť ?
  • Osobitné situácie, spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy
  • Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti atď.
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára.

Ďalšie informácie:

záväznú prihlášku zašlite do 17.9.2018 poštou, osobne alebo e-mailom na horeuvedenú adresu. Do tohto termínu, prosíme, tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:

Č. u.: 2628800766/1100, KS 0308, VS 20091811, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012, IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Novela_zákona_o_ochrane_osobnych_udajov_v_praxi_7_11_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

7.11.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00