Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a praxi obecných (mestských) úradov

Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a praxi obecných (mestských) úradov

60,00 

Odborný seminár je určený pre všetkých záujemcov o problematiku ochrany osobných údajov.

Popis kurzu

Program:        

 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť…)
 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod…)
 • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (WEB stránky)
 • Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
 • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť…)
 • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné…)
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, pre zamestnancov Obecných a mestských úradov slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

Účastnícky poplatok:   60 € s DPH (50 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

 

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00