KONZULTAČNÉ FÓRUM K NOVELÁM ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 1.1.2020 a 1.7.2020

KONZULTAČNÉ FÓRUM K NOVELÁM ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 1.1.2020 a 1.7.2020

60,00 

Fórum k novelám zákonníka práce od 1.1.2020 a 1.7.2020.

Popis kurzu

Konzultačné fórum k problematike príspevkov na rekreáciu a regeneráciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov – čo priniesla prax a nový príspevok od 1.1.2020, príklady, výpočty, lehoty a spôsoby riešenia problémov, ktoré prax priniesla zamestnávateľom, daňové a odvodové povinnosti, prelom rokov 2019/2020, nový príspevok od 1.1.2020 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Novela Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z., a zákonom 319 /2019 Z. z. , ktorými sa z. dopĺňa ZP o § 152a a § 152b . Uvedené ustanovenia upravujú poskytovanie príspevku na rekreáciu od 1.1.2019 a príspevok na športovú činnosť dieťaťa od 1.1.2020 Poskytovanie týchto príspevkov vyvolalo v praxi nejasnosti v najmä s uznávaním dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnancov. Konzultačné fórum prináša skúsenosti a riešenia k mnohým otázkam, ktoré sa vyskytli v praxi, avšak Zákonník práce na nich nedáva jednoznačnú odpoveď.
Účastníci budú môcť podeliť sa so svojimi skúsenosťami, avšak aj konzultovať správnosť ich postupov pri poskytovaní príspevkov na rekreáciu v roku 2019 a pripraviť sa na podmienky poskytovania nového príspevku ( na športovú činnosť dieťaťa ) od 1.1.2020..

PROGRAM
I. Poskytovanie príspevkov na rekreáciu
• Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov (ktorý zamestnávateľ má povinnosť – možnosť poskytnúť príspevok
na rekreáciu , za akých podmienok, v akej forme)
• Výška príspevku na rekreáciu zamestnanca
• Podmienky pre vznik nároku na príspevok (čo musí splniť zamestnanec)
• Finančné nástroje, ktorými sa podporuje tuzemský cestovný ruch vrátane rekreácie (rekreačný poukaz, cykloturistika a ich využitie na rekreáciu …)
• V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť (výhody, nevýhody jednotlivých foriem)
• Príspevok na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu (rekreačný poukaz ako platobný prostriedok, čo robiť, ak rekreačný poukaz ubytovacie zariadenie neakceptuje)
• Čo možno rekreačným poukazom uhradiť (kedy, komu, aké výdavky, postup pri jeho vydaní)
• Poskytnutie príspevku formou úhrady oprávnených výdavkov
• Čo sa považuje za oprávnené výdavky a ako sa preukazujú
• Čo rozumieme pod pojmom pobytový balík, prenocovanie, viacdenné aktivity, zotavovacie podujatie, rekreácie školopovinných detí počas prázdnin
• Čo sú služby cestovného ruchu v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu
• Podmienky financovania rekreácie rodinných príslušníkov zamestnanca (na akých rodinných príslušníkov sa zákon vzťahuje)
• Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky za rekreáciu a ako sa preukazujú,
• Akceptácia poskytovateľov služieb cestovného ruchu a druh služby na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu
• Lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu dieťaťa, splatnosť preukázaných oprávnených výdavkov
• Rekreácie uskutočnené na sklonku roka, resp. na rozhraní dvoch kalendárnych rokov, preukázanie oprávnených výdavkov
a ich zúčtovanie v novom roku a jeho vplyv na ročné zúčtovanie dane z príjmov resp. potvrdenie o zdaniteľnej mzde či
daňové priznanie zamestnávateľa (príklady, varianty)

II. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
• Rozdiely medzi príspevkom na rekreáciu a príspevkom na športovú činnosť dieťaťa
• Podmienky poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa
• Oprávnené výdavky, náležitosti účtovných dokladov, lehota preukazovania výdavkov, splatnosť oprávnených výdavkov
• Podmienky oslobodenia poskytnutých príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a športovú činnosť dieťaťa
• Uznanie poskytnutých príspevkov na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa za daňový výdavok zamestnávateľa a SZČO

III. Príspevky na rekreáciu poskytované fakultatívne a zdroje ich financovania
• Nepovinné poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
• Príspevky na rekreáciu zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky
• Príspevky na rekreáciu poskytované nad rozsah Zákonníka práce
• Príspevky na rekreáciu poskytované zo sociálneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje Zákonníka práce

IV. Zdaňovanie príspevkov na rekreáciu
• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytované v zmysle § 152a a § 152b ZP
• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF nad rozsah ZP
• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť poskytované zamestnávateľom dobrovoľne
• Príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 písm. d) ( rozdiely oproti § 7 ods. 1 písm. e) –novela)

V. Poskytovanie príspevkov na rekreáciu a ich odvodové zaťaženie (ZP, SP)
• Príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa poskytnuté podľa podmienok ustanovených Zákonníkom práce
• Príspevky na rekreáciu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a na športovú činnosť dieťaťa poskytované zo SF podľa § 7 ods.1 nad rozsah ZP

VI. ďalšie novely Zákonníka práce prijaté v r. 2019 s účinnosťou od 1.1.2020 a 1.7.2020

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

24.1.2020
8:30

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31 (pasáž)
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00