INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2019

INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2019

54,00 

Oborný seminár k téme: Inventarizácia majetku a záväzkov (vlastného imania).

Popis kurzu

Program:

1. Legislatívna úprava inventarizácie
• vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
• vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
• obsah vnútroorganizačného predpisu k inventarizácii + nadväzujúce IP
2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
• príprava podkladov k inventarizácii (kto, aké podklady má pripraviť)
• ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
• menovanie DIK, ÚIK
3. Realizácia inventarizácie
• spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká)
• inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov, VI)
• zhodnotenie výsledkov inventarizácie po účtovnej, vecnej stránke- hospodárenie, nakladanie s majetkom, zodpovednosť za jeho ochranu, zistenie technického stavu majetku, intenzity využiteľnosti, (prebytočný majetok, pasportizácia nehnuteľného majetku v zmysle MP
• inventarizácia účtov viažucich sa k majetku (dokladová, kombinovaná)
• zistenie inventarizačných rozdielov, návrh ich riešenia
• vyhotovenie inventúrnych súpisov a vyhotovenie zápisu (náležitosti, postup)
4. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
• určenie miery zodpovednosti (príčiny, osobná a všeobecná zodpovednosť osôb)
• vymáhanie inventarizačných rozdielov (spôsoby, možnosti)
• zaúčtovanie vzniknutých inventarizačných rozdielov a rozhodnutia o ich usporiadaní
5. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku- zásada opatrnosti
• povinnosť tvorby opravných položiek k majetku (najmä pri PO, zásobách, DM)
• inventarizácia vytvorených opravných položiek
• tvorba OP, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek
6. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania
• opravy, prepočty účtovných odpisov v predchádzajúcich rokoch a bežnom období
• zmeny v metodike odpisovania a sadzbách (uplatnenie osobitných predpisov, pokynov)
• vplyv plánu odpisov podľa zákona o dani z príjmov na úžitkovú hodnotu majetku
7.Diskusia,riešenie námetov účastníkov konania

Využite možnosť rezervácie a prihlásenia sa online.

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.

 Účastníci seminára obdržia pracovný materiál.

Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

26.11.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00