Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018

54,00 

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018.

Popis kurzu

Program:

 Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 01.01. 2018. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2018. Prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky. Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve ?
 Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednoty vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve
 Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií – mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej veľkostnej skupiny
 Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
 Účtovná závierka v PÚ, účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie; symboly a skratky používané v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh; stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke; prípravné práce pri účtovnej závierke; inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely; výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia; časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky; splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období; kapitálové fondy, spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok
 Účtovné operácie len pri účtovnej závierke, doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka; precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účt. zav. v registri účt. závierok
 Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Stiahnite si prihlášku:

Uctovna_zavierka_v_podvojnom_uctovnictve_14_12_2018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

14.12.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00