Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vlastného imania v roku 2018

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vlastného imania v roku 2018

54,00 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vlastného imania v roku 2018, odborný seminár.

Popis kurzu

Program:

1. Legislatívna úprava inventarizácie
• vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
• vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
• obsah vnútroorganizačného predpisu k inventarizácii + nadväzujúce IP
2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
• príprava podkladov k inventarizácii (kto, aké podklady má pripraviť)
• ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
• menovanie DIK, ÚIK
3. Realizácia inventarizácie
• spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká)
• inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov, VI)
• zhodnotenie výsledkov inventarizácie po účtovnej, vecnej stránke- hospodárenie, nakladanie s majetkom, zodpovednosť za jeho ochranu, zistenie technického stavu majetku, intenzity využiteľnosti, (prebytočný majetok, pasportizácia nehnuteľného majetku v zmysle MP
• inventarizácia účtov viažucich sa k majetku (dokladová, kombinovaná)
• zistenie inventarizačných rozdielov, návrh ich riešenia
• vyhotovenie inventúrnych súpisov a vyhotovenie zápisu (náležitosti, postup)
4. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
• určenie miery zodpovednosti (príčiny, osobná a všeobecná zodpovednosť osôb)
• vymáhanie inventarizačných rozdielov (spôsoby, možnosti)
• zaúčtovanie vzniknutých inventarizačných rozdielov a rozhodnutia o ich usporiadaní
5. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku- zásada opatrnosti
• povinnosť tvorby opravných položiek k majetku (najmä pri PO, zásobách, DM)
• inventarizácia vytvorených opravných položiek
• tvorba OP, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek
6. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania
• opravy, prepočty účtovných odpisov v predchádzajúcich rokoch a bežnom období
• zmeny v metodike odpisovania a sadzbách (uplatnenie osobitných predpisov, pokynov)
• vplyv plánu odpisov podľa zákona o dani z príjmov na úžitkovú hodnotu majetku
7. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Stiahnite si prihlášku:

Inventarizácia_majetku_záväzkov_v_roku_2018_15_112018

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

15.11.2018
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00