DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020

60,00 

Odborný seminár daň z príjmov právnických osôb.

Popis kurzu

Aktuálny program odborného seminára:

  • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019: Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti; Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky; Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO; Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy; Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov;  Zákon č. 4/2019 Z. z.  – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu; Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá; Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii; Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii; Zákon č. …/2019 Z. z. – podpora elektromobility,  zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj a iné.
  • Vybrané oblasti z praxe – výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky (úpravy základu dane pri nezaplatení, následnom zaplatení a odpise záväzku), daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), rezervy (tvorba, použitie a zrušenie), príspevky na rekreáciu, cestovné náhrady, vyradenie ERP, vlastné imanie, odpočet daňovej straty, sadzba dane, zápočet daňovej licencie, preddavky na daň a rôzne.
  • Informácie v súvislosti s daňovým priznaním – povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, nové tlačivo daňového priznania a iné.
  • Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 – úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby, zmeny v oblasti preddavkov na daň, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a iné.
  • Interaktívna diskusia (aj počas seminára).

Využite možnosť rezervácie a prihlásenia sa online.

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme pred konaním seminára osobitnú pozvánku.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.

 Účastníci seminára obdržia pracovný materiál.

Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/ 259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

POZOR, ORGANIZUJEME LEN JEDEN TERMÍN !

Lektorka: Ing. Mária Dimitrovová.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

17.12.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00