Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019

60,00 

Odborný seminár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019.

Popis kurzu

POZOR, ODBORNÝ SEMINÁR ORGANIZUJEME LEN V JEDNOM TERMÍNE 14.1.2019.

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2018
• Zákon č. 341/2016 Z. z. – zrušenie daňovej licencie a jej zápočet po 1.1.2018
• Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov
• Zákon č. 344/2017 Z. z. – oslobodené príjmy právnických osôb, odpočet nákladov na výskum a vývoj, podpora poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, daňové výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie cenných papierov, daň pri odchode – Exit tax, úpravy pri podnikových kombináciách, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – digitálne platformy, zdaňovanie služieb a iné
• Zákon č. 57/2018 Z. z. – úľava na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
• Zákon č. 209/2018 Z. z. – duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
• Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena
2. Vybrané oblasti z praxe – zdaňovanie dividend, vyrovnávacieho podielu a podielov na likvidačnom zostatku, úpravy základu dane – výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky, úprava základu dane držiteľa nového vozidla, daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), kaucie a iné
3. Informácie k tlačivu daňového priznania
4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
• Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá)
• Zákon č. 112/2018 Z. z. – úľava na dani pre registrované sociálne podniky
• Zákon č. 213/2018 Z. z. – daň z poistenia
• Novely v legislatívnom procese
5. Interaktívna diskusia počas seminára

Súčasťou odborného seminára bude občerstvenie, obed a pracovný materiál v tlačenej podobe.

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018_14_1_2019

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

14.1.2019
8:30 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00