Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020 a neskôr

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020 a neskôr

60,00 

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

Popis kurzu

Program seminára

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019
• Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu
• Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca
• Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu
• Zákon č. 54/2019 Z. z. – zmena podmienok na oslobodenie 13. platu
• Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá
• Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže
2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe
4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2019
5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2019 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov
6. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 a neskôr
• Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe
• Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:
o Definícia vkladu
o Príjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti
o Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
o Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou
o Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu
o Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
o Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
o Zaokrúhľovanie
• Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane
• Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
• Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa
7. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

11.2.2020
8:30

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31 (pasáž)
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00