Konzultačné fórum k problematike cestovných náhrad 21.2.2020

Konzultačné fórum k problematike cestovných náhrad 21.2.2020

60,00 

Konzultačné fórum k problematike cestovných náhrad. V roku 2019 Vám ponúkame novú, zaujímavú formu spracovania programu s témou cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách. Je to nový, originálny program lektorky Ing. Horváthovej a s takýmto obsahom sa nestretávate často na iných seminároch. Lektorka spracovala podrobne celú problematiku cestovných náhrad a súvisiacich problémov (účtovníctvo, kontrola, zdaňovanie, odvody, zahraničné vysielanie do EÚ, výdavky nesúvisiace s PC a ich vyúčtovanie, nárokované aj nenárokované náhrady, uznávanie nepreukázaných výdavkov, svojvoľné zmeny zamestnanca v podmienkach pracovnej cesty, prerušenie PC zo súkromných dôvodov, atď.), s ktorými sa účastníci stretávajú a vždy je k nim na seminároch dosť otázok.

Popis kurzu

Seminár je spojený s konzultačným fórom, a preto je aj časovo náročnejší. Cieľom seminára je priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona, poukázať na možnosti úpravy nárokov zamestnancov alebo iných osôb v dohodách, zmluvách a na povinností zamestnávateľa, pripomenúť základné zásady poskytovania náhrada variantnosť riešení pri ich poskytovaní.

Seminár je určený najmä:
• pre manažérov s kompetenciou uzatvárania vnútroorganizačných noriem a pracovnoprávnych vzťahov (kolektívna zmluva, pracovný poriadok, smernica o cestovných náhradách, dohody, pracovné zmluvy,…)
• pre vedúcich zamestnancov, ktorí vysielajú podriadených na tuzemské alebo zahraničné cesty
• likvidátorov (účtovníkov, pokladníkov, ekonómov) cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení

PROGRAM

o Podmienky vzniku nároku na cestovné náhrady
o Komu v akom rozsahu možno poskytnúť cestovné náhrady, výdavky, plnenia v zmysle zákona
o Kedy vzniká nárok fyzickej osobe na plnenie podľa zákona o cestovných náhradách
o Vznik nároku na cestovné náhrady osobám, ktoré nemajú pracovnoprávny vzťah s poskytovateľom cestovných náhrad ( komu, kedy v akom rozsahu)

o Vymedzenie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty z časového, miestneho a vecného hľadiska
o Rozdiel medzi miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve a pravidelným pracoviskom písomne dohodnutým na účely pracovných ciest.
o Náležitosti, špecifiká a vplyv dohody o pravidelnom pracovisku na výšku a rozsah poskytovaných cestovných náhrad.
o Určenie začiatku ( miesto čas) a skončenia ( miesto, čas) tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty ( najmä ak ZPC začína a končí v zahraničí),

o Podmienky pracovnej cesty
o Písomné stanovenie podmienok za akých sa má pracovná cesta uskutočniť
o (miesto nástupu, miesto skončenia PC, doprava do miesta výkonu práce a späť, v mieste výkonu práce (? Používania osobných taxikov), kategória ubytovania…
o Zmena vopred určených podmienok pracovnej cesty zamestnancom a zamestnávateľom a vplyv ich zmeny na poskytovanie cestovných náhrad.
o Stanovenie podmienok pre niekoľko pracovných ciest jednému zamestnancovi, alebo viacerým zamestnancom na spoločnú pracovnú jedným rozhodnutím zamestnávateľa.
o Prerušenie pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny alebo na základe žiadosti zamestnanca, iný dôvod

o Špecifiká poskytovania cestovných náhrad
• zamestnancom s častou zmenou pracoviska, ktorá vyplýva z charakteru jeho
povolania
• pri ZPC zamestnancov vyslaných do členských krajín EÚ a EHP,
• pri dočasnom pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi
zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania
• pri mimoriadnom výkone práce mimo pracovných zmien.
• pri ZHC v rámci dohodnutej vzájomnej výmeny zamestnancov ( odborná stáž)
• pri výkone práce v zahraničí zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje osobitný
• predpis ( zákon o štátnej službe…) po dobu kratšiu ako 6 mesiacov resp. dlhšiu
• ako 6 mesiacov,
• pri vyslaní na výkon práce v zahraničí zamestnancom v aktivite krízového
• manažmentu mimo územia SR.
• Aplikácia poskytovania stravného zahraničnej pracovnej ceste, počas ktorej
zamestnanec prechádza z dôvodu výkonu práce viacerými štátmi ( autom,
lietadlom, loďou)

o Posudzovanie času trvania pracovnej cesty
• Čas trvania pracovnej cesty v rámci určeného pracovného času
• Čas trvania pracovnej cesty strávený cestovaním alebo inak stráveným po uplynutí pracovného času, s nárokom na peňažnú náhradu resp. náhradné voľno s náhradou mzdy za stratu času na pracovnej ceste
 Evidencia výkonu práce počas trvania pracovnej cesty v. z. evidencia dochádzky
-v rámci pracovného času
– po uplynutí pracovného času
 Evidencia výkonu práce , práce nadčas a pracovnej pohotovosti počas pracovnej cesty u zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo s pružným pracovným časom.
 Prestávky v práci na jedlo a odpočinok počas pracovnej cesty

o Aké náhrady zamestnancovi pri splnení podmienok PC patria
• Náhrada preukázaných cestovných výdavkov
• Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
• Stravné
• Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov
• Náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny zamestnanca

o Základné zásady pri poskytovaní náhrad
• Zásada preukázateľnosti výdavkov
• Zásada právomoci a zodpovednosti zamestnávateľa
• Zásada poskytovania cestovných náhrad paušálom
• Zásada preukázania splnenia podmienok pracovnej cesty
• Čestné vyhlásenie zamestnanca, jeho význam, náležitosti a vplyv na výšku a rozsah poskytovaných cestovných náhrad

o Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom na účely poskytovanie cestovných náhrad

Dohoda o pravidelnom pracovisku
Dohoda o predlžení lehoty na predkladanie písomných dokladov z pracovnej cesty
Dohody o predlžení lehoty na vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie nárokov zamestnanca
Dohoda o poskytovaní preddavku a jeho vyúčtovania v inej mene ako to ustanovuje Opatrenie MPSVR SR alebo MF SR
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovné cesty
Dohoda o výpočte spotreby PHL plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou
Dohoda o poskytovaní cestovných výdavkov vo výške cestovného lístka verejnej hromadnej dopravy
Dohoda o vyslaní do členských krajín EÚ ( EHP) v rámci cezhraničného poskytovania služieb …

o Stravné verzus stravovanie pri pracovných cestách
• Nárok pri súbehu dvoch zákonov ( ZP + z. o cestovných náhradách
 Stravné bez nároku resp. – zabezpečenie stravovania
 Stravný lístok – náhrada stravného
• Odlišnosti poskytovania stravného pri TU PC a ZPC pre zamestnancov s častou zmenou
 pracoviska vyplývajúcou z osobitnej povahy
• Stravné poskytované pri nesplnení podmienok trvania TU PC
 Bezplatné poskytnutie stravy, krátenie stravného, raňajky ako súčasť ubytovania
• Stravné pri poskytnutí občerstvenia, ľahkého obedu, švédskych stolov, recepciách,
Reprezentačné verzus stravné zamestnanca .

o Cestovné náhrady pri PC vykonanej motorovým vozidlom
• Rozdiely v poskytovaní cestovných náhrad pri pracovnej ceste vykonanej motorovým
vozidlom zamestnanca a služobným motorovým vozidlom ( MV zamestnávateľa)
• Náhrady pri pracovnej ceste vykonanej MV vypožičaným od priateľov, prenajatom
z autopožičovne, obstaraného zamestnávateľom finančným leasingom

o Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL
• Spôsoby výpočtu spotreby pohonných látok v merných jednotkách, preukázanie
(zistenie) ceny, overenie počtu km na účel poskytnutia základnej sadzby ,
• Potrebné vedľajšie výdavky

o Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pri ZPC preddavky a ich vyúčtovať v ustanovenej – dohodnutej lehote v zmysle zákona
• Poskytovanie preddavkov na tuzemskú a zahraničnú cestu v zmysle príslušných opatrení
MPSV R SR a MF SR
• Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na TPC a ZPC
• Vreckové pri zahraničných PC (minimum, maximum, nárok, vyššie vreckové,…)
• Prepočty náhrad vykazovaných v cudzej mene na eurá v deň uskutočnenia účtovného
prípadu ( kedy je deň UÚP, aké kurzy je potrebné použiť pri prepočte náhrad
vyjadrených v cudzej mene.
 Dohoda o poskytovaní preddavku – vyúčtovania preddavku v inej mene ako ustanovuje
• Opatrenie MF SR
• Zaokrúhľovanie poskytnutých cestovných náhrad v eurách a cudzej mene

o Poskytovanie cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení paušálom
• Na aké náhrady možno ustanoviť paušálne poskytovanie náhrad
• Aké podmienky platia pre tvorbu paušálu,
• Aké povinnosti má zamestnávateľ pri tejto forme poskytovania cestovných náhrad
Tvorba paušálu na MHD ( pracovné cesty v rámci mesta)

o Fakultatívne náhrady poskytované zamestnávateľom

o Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad v zmysle z. č. 307/2019 Z. z.

 Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad z účtovného a
daňového hľadiska, z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia,…

 Priebežná diskusia o problémoch vznikajúcich v praxi pri poskytovaní
a likvidácii náhrad výdavkov v zmysle tohto zákona

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

21.2.2020
8:30

Časový rozsah seminára:

6

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31 (pasáž)
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00