Masér – klasická a športová masáž

Masér – klasická a športová masáž

345,00 

Absolventi kurzu Masér – klasická a športová masáž získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre výkon činnosti maséra. Zároveň absolventi získajú spôsobilosť športového maséra.

Popis kurzu

Profil absolventa:

absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej masáže. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva). Absolvent zároveň ovláda techniky klasickej masáže.

Teoretická časť:

funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž, klasická masáž, hmaty atď.

Praktická časť:

masáž klasická, masáž športová, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení.

Dôležité informácie:

kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí: prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonaľovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Druhá časť športový masér je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami.

Organizácia kurzu:

výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2x – 3x týždenne v pracovných dňoch a v poobedných hodinách, cca. od 15:30 hod. Kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností.

Záverečná skúška:

písomný test a ústna skúška + praktická skúška.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia učebný materiál. V cene kurzu je zahrnutý pracovný materiál, ktorý účastníci budú potrebovať. Na kurz treba nosiť vhodné oblečenie, ďalšie inštrukcie dostanú účastníci od lektorov pri otvorení kurzu.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Masér – klasická a športová masáž

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

200 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

345,00