Wellness pracovník – masérske služby

Wellness pracovník – masérske služby

890,00 

Wellness pracovník_prihláška + pozvánka 17.9.2024

Tlacivo_pre_lekara

Cena pre SAMOPLATCU: 890 € 

Cena cez ÚRAD PRÁCE: 1.118 €

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaM SR. Kurz je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností potrebných pre výkon činností wellness pracovníka – masérske služby. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Popis kurzu

Profil absolventa: 

absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Chápe a vie vysvetliť fyzikálne, biochemické a biologické princípy fungovania procesov v ľudskom tele. Ovláda zásady poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a topení. Ovláda administratívne práce spojené s chodom wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Základné hmaty využívané pri masážach vie rozdeliť podľa mechanizmu, prevedenia a účinku. Ovláda smer masáže, postup a správny čas trvania masáže.

Metódy:

Metodika vyučovacieho procesu zodpovedá obsahovo – tematickému zameraniu kurzu, vychádza z cieľov kurzu, rešpektuje osobitosti a špecifiká vzdelávania dospelých. Pri realizácii teoretickej i prakticko – výcvikovej zložky budú uplatňované nasledovné metódy vzdelávania:

Teoretická časť – výkladovo – ilustratívne metódy zamerané na sprostredkovanie účastníkom odborných poznatkov súvisiacich s vykonávaním činnosti manuálnej masáže klasickej, výklad, diskusia, dialogické metódy, konzultácie, prípadové štúdie, ukážky a ilustrácie, prezentácia učebných pomôcok s využitím prostriedkov didaktickej techniky.
Praktická časť – v nej pôjde o praktický výcvik zameraný na osvojenie metód, zručností, postupov, techník vykonávania činností manuálnej masáže klasickej, upevňovanie, utvrdzovanie nadobudnutých zručností a návykov – inštruktáže, praktické úlohy, tréningy. Praktická aplikácia andragogických didaktických zásad, osobitne zásady názornosti, individuálneho prístupu, komplexnosti, spojenia teórie s praxou

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Spôsob ukončenia:

písomný test a praktická skúška.

Dôležité informácie:

kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť wellness pracovníka – masérske služby.

Organizácia kurzu:

výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 3x týždenne v pracovných dňoch a v poobedných hodinách, cca. od 16:00 hod. do 19:00 hod. Kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady, ktorý je buď v hotovosti v deň nástupu na kurz alebo na základe pozvánky prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia učebný materiál. V cene kurzu je zahrnutý pracovný materiál, ktorý účastníci budú potrebovať. Na kurz treba nosiť vhodné oblečenie, ďalšie inštrukcie dostanú účastníci od lektora pri otvorení kurzu. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade.

Po absolvovaní kurzu sa môžete zamestnať v hoteloch, wellness zariadeniach u nás aj v zahraničí, alebo si po overení odbornej spôsobilosti môžete založiť vlastnú živnosť. Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť a túto je možné overiť len ak je žiadateľ absolventom tohto akreditovaného kurzu ,,Wellness pracovník – masérske služby”.  Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením – skúška je spoplatnená osobitne overovacou inštitúciou. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Zoznam oprávnených inštitúcií na overenie odbornej spôsobilosti nájdete tu.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Stiahnite si tlačivo pre lekára:

Tlacivo_pre_lekara

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.9.2024
16:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

320 vyuč. hod. (3,5 - 4 mesiace)

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

890,00