Štúdium jazykov inými formami; ostatné jazyky

Štúdium jazykov inými formami; ostatné jazyky

Overené a spoľahlivé kurzy jazykov, ktoré vám otvoria cestu ku kariére i do sveta.

Popis kurzu

Individuálne jazykové kurzy

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentmi. Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania.

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie je určené pre firmy a podniky, ktorých zamestnanci si majú osvojiť cudzí jazyk, zdokonaliť sa v jeho používaní alebo nadobudnúť istú špecializáciu. Obsahové zameranie a organizačné podmienky sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám objednávateľa. V.A.J.A.K., s.r.o. ponúka v rámci vnútropodnikového jazykového vzdelávania nasledovné služby:
• jazykový audit
• vypracovanie projektu jazykového vzdelávania
• zabezpečenie študijnej literatúry
• samotná realizácia jazykového vzdelávania
• monitorovanie vzdelávacieho procesu v dohodnutej forme
• vydanie potvrdení o absolvovaní vzdelávania
• vypracovanie záverečnej správy

Kurzy odborného jazyka

Cieľom jazykového vzdelávania so špeciálnym zameraním v odbore podľa požiadavky zadávateľa je naučiť účastníkov efektívne komunikovať v ústnej i písomnej forme. Kurzy odborného jazyka sú určené pre poslucháčov so znalosťou všeobecného jazyka a sú obsahovo zamerané na konkrétnu oblasť podľa potrieb, požiadaviek a očakávaní zadávateľa (obchod a podnikanie, profesijná a výrobná prax, zdravotníctvo, opatrovateľstvo a pod.)

Ostatné jazyky

V spolupráci s kvalifikovanými partnermi zabezpečuje V.A.J.A.K., s.r.o. aj výučbu iných jazykov (španielčina, taliančina, francúzština, maďarčina). Kontaktujte nás elektronicky jazyky.tt@vajak.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 339 354.

Organizácia iných foriem jazykového vzdelávania

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. V.A.J.A.K., s.r.o. na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a aktuálnej vedomostnej úrovne klienta. Východisková úroveň sa stanovuje na základe bezplatného vstupného testu. Jednotlivé výučbové bloky sa skladajú z vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.) alebo zo 60 minútových jednotiek. Minimálny počet hodín na otvorenie kurzu je 10.

Cena

sa stanoví DOHODOU a závisí od zvoleného rozsahu vyučovacej jednotky (45 min. / 60 min.), od lektora (zahraničný / slovenský), od náročnosti obsahového a materiálneho zabezpečenia, od priestorov, v ktorých výučba prebieha (náklady na dopravu lektora) a pod.

Cena zahŕňa:
• dohodnutý počet vyučovacích hodín
• vstupné a záverečné testovanie
• vydanie potvrdenia o absolvovaní štúdia
• doplnkové študijné materiály pripravené lektorom

Cena nezahŕňa:
• základnú študijnú literatúru
• poplatky za medzinárodné skúšky
• poplatky za štátne jazykové skúšky

Platobné podmienky

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred (minimálne 10), resp. uhradiť na konci mesiaca vystavenú faktúru za skutočne odučený počet hodín v dohodnutej lehote splatnosti. V prípade neúčasti klienta, ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, sa dohodne náhradný termín vyučovania. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním alebo nie je ohlásená vôbec, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

8.4.2019

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: