Angličtina, slovenčina pre cudzincov, nemčina, ruština

Angličtina, slovenčina pre cudzincov, nemčina, ruština

Overené a spoľahlivé jazykové vzdelávanie Vám otvorí cestu ku kariére i do sveta.

Popis kurzu

Individuálne jazykové kurzy

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentmi. Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania.

Ostatné jazyky

V spolupráci s kvalifikovanými partnermi zabezpečuje V.A.J.A.K., s.r.o. aj výučbu iných jazykov (španielčina, taliančina, francúzština, maďarčina, japončina). Kontaktujte nás elektronicky jazyky.tt@vajak.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 339 354.

Organizácia jazykového vzdelávania

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. V.A.J.A.K., s.r.o. na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a aktuálnej vedomostnej úrovne klienta. Východisková úroveň sa stanovuje na základe bezplatného vstupného testu. Jednotlivé výučbové bloky sa skladajú z vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 min.) alebo zo 60 minútových jednotiek. Minimálny počet hodín na otvorenie kurzu je 10.

Cena

sa stanoví DOHODOU a závisí od zvoleného rozsahu vyučovacej jednotky (45 min. / 60 min.), od lektora (zahraničný / slovenský), od náročnosti obsahového a materiálneho zabezpečenia, od priestorov, v ktorých výučba prebieha (náklady na dopravu lektora) a pod.

Cena zahŕňa:
• dohodnutý počet vyučovacích hodín
• vstupné a záverečné testovanie
• vydanie potvrdenia o absolvovaní štúdia
• doplnkové študijné materiály pripravené lektorom

Cena nezahŕňa:
• základnú študijnú literatúru
• poplatky za medzinárodné skúšky
• poplatky za štátne jazykové skúšky

Platobné podmienky

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred (minimálne 10), resp. uhradiť na konci mesiaca vystavenú faktúru za skutočne odučený počet hodín v dohodnutej lehote splatnosti. V prípade neúčasti klienta, ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, sa dohodne náhradný termín vyučovania. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním alebo nie je ohlásená vôbec, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: