Anglický jazyk

Anglický jazyk

153,00 

Overené a spoľahlivé kurzy jazykov, ktoré vám otvoria cestu do sveta i ku kariére.

Popis kurzu

Štandardné jazykové kurzy

Obsahové zameranie

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave. Po absolvovaní prípravných kurzov majú študenti možnosť uchádzať sa o medzinárodne uznávané Cambridgeské Certifikáty (FCE, CAE). Výučbu vedú skúsení učitelia anglického jazyka, vo vyšších stupňoch zahraniční lektori. Učebnice základného radu: New Headway.
Štruktúra úrovní podľa Európskeho referenčného rámca
začiatočníci – A1 stupne 1a, 1b
mierne pokročilí – A2 stupne 2a, 2b, 3a, 3b
stredne pokročilí – B1 stupne 4a, 4b, 5a, 5b
pokročilí – B2 stupne 6a, 6b
príprava na Cambridgeský certifikát FCE – B2 stupne 7a, 7b

Priebeh a obsah kurzu

• výučba prebieha polointenzívnou formou: 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny,
• celkovo 48 vyučovacích hodín za trimester, vždy v pondelok a stredu, alebo v utorok a štvrtok 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30, resp. podľa dohody
• každý stupeň trvá 3 mesiace (trimester)
• počet hodín v trimestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza
• počet osôb v skupine je maximálne 8, pri nižšom počte ako 5 je cena dohodou.

Ukončenie kurzu

Na záver každého trimestra robia poslucháči postupové testy, úspešné absolvovanie ktorých je podmienkou na pokračovanie v štúdiu vo vyššom vedomostnom stupni. Po ukončení stupňov 1b, 3b, 5b, 6b a príslušných skúšok získavajú úspešní absolventi CERTIFIKÁT o ovládaní jazyka na úrovni A1, A2, B1, B2.

Konverzácia

Obsahové zameranie

Kurz rozvíja a upevňuje už nadobudnuté jazykové zručnosti poslucháčov v ústnej komunikácii. Navrhnuté tematické zameranie je možné prispôsobiť požiadavkám a očakávaniam účastníkov. Absolvent kurzu si výrazné obohatí slovnú zásobu a získa istotu a pohotovosť v komunikácii s anglicky hovoriacim partnerom. Výučbu vedú skúsení zahraniční lektori, špecialisti na vzdelávanie dospelých.
Štruktúra úrovní podľa Európskeho referenčného rámca
začiatočníci – A1
mierne pokročilí – A2
stredne pokročilí – B1
pokročilí – B2

Varianty konverzačného kurzu

2×2: 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, celkovo 48 vyuč. hod. za trimester, vždy v pondelok a stredu, alebo v utorok a štvrtok 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30

1×2: 1x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, celkovo 24 vyuč. hod. za trimester, vždy 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30

Počet hodín v trimestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza. Počet osôb v skupine je maximálne 8, pri nižšom počte ako 5 je cena dohodou.

Organizácia výučby

jesenný trimester: 17.09.2018 – 06.12.2018
zimný trimester: 07.01.2019 – 28.03.2019
jarný trimester: 08.04.2019 – 27.06.2019

Zaraďovanie študentov

Do jednotlivých vedomostných stupňov sú poslucháči (s výnimkou začiatočníkov) zaraďovaní na základe vstupných testov, ktoré sú bezplatné a možno ich urobiť po dohode priamo na jazykovom oddelení V.A.J.A.K.

Cena

Štandardné jazykové kurzy

153 EUR / trimester (stupne 1a – 6b)

180 EUR / trimester (stupne 7a – 7b)

Konverzácia

157 EUR / trimester (2×2)

80 EUR / trimester (1×2)

Účastnícky poplatok zahŕňa:
• dohodnutý počet vyučovacích hodín
• vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu
• doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
• základnú študijnú literatúru
• poplatky za medzinárodné skúšky

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Anglický jazyk

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

8.4.2019

Časový rozsah kurzu:

48 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

153,00