Kuchár – kuchárka

Kuchár – kuchárka

790,00 

Absolventi kurzu Kuchár – kuchárka budú ovládať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo základov práce vo výrobnom stredisku, príprava pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov teplej kuchyne, príprava minútok, príprava pokrmov pre rýchle občerstvenie.

Popis kurzu

Profil absolventa:

má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a  výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných záležitostiach.

Metódy výučby:

v teoretických témach výklad a precvičovanie. Praktické prebiehajú priamo v kuchyni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Ukončenie kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej, ústnej a praktickej časti. Praktická skúška – preukázanie praktických zručností pri zabezpečení prevádzky vo výrobnom stredisku, predvedenie zručností v príprave a estetickej úprave pokrmov podľa zadania.

Dôležité informácie:

pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu zdravotný preukaz. Ten Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky. Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci v cene kurzu nemajú zahrnutý spotrebný materiál v hodnote 100 €, ktorý treba pripočítať k cene kurzu.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

500 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

790,00