Cukrár – cukrárka

18.3.2024

Cukrár – cukrárka

755,00 

Cukrár-cukrárka _ pozvánka_ 18.3.2024 – pozvánka + prihláška

Vzdelávací program je určený záujemcom so základným, stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť.

Popis kurzu

Cieľ vzdelávacieho programu:

Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Metódy výučby:

výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomná a praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku).

Učebný plán:

ekonomika, suroviny, odborné kreslenie, technológia, stroje a zariadenia, odborný výcvik

Rozsah kurzu:

280 vyuč. hodín z toho 30 vyuč. hodín dištančnou formou – samoštúdium.

Ďalšie informácie:

podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve – potravinársky preukaz. V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 95 €. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Absolventi obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

18.3.2024
14.30 hod.

Časový rozsah kurzu:

280 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

755,00