Cukrár – cukrárka

11.9.2024

Cukrár – cukrárka

755,00 

Cukrár-cukrárka _ pozvánka_ 11.9.2024- pozvánka + prihláška

Cena pre SAMOPLATCU: 755€ 

Cena cez ÚRAD PRÁCE:   950€

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Vzdelávací program Cukrár – cukrárka je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve.

 

Popis kurzu

Cieľ vzdelávacieho programu:

Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Metódy výučby:

Teoretická výučba, prednášky, výklad, diskusia, praktické ukážky a demonštrácie spojené s využívaním učebných pomôcok a didaktickej techniky. V praktickej príprave budú využívané metódy nácviku získavania zručností, cvičenia, samostatná práca. Osobitný dôraz sa kladie na získanie praktických zručností a návykov.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomná skúška + praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku).

Absolvent získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti cukrár – cukrárka.

Učebný plán:

  • Ekonomika, zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady protipožiarnej ochrany.
  • Cukrárske suroviny.
  • Odborné kreslenie.
  • Technológia cukrárskej výroby.
  • Stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe.
  • Odborný výcvik.

Rozsah kurzu:

280 vyuč. hodín (z toho 25 vyuč. hodín dištančnou formou – samoštúdium).

Ďalšie informácie:

V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 95 €. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

11.9.2024
14:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

280 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

755,00