Čašník – servírka

Čašník – servírka

675,00 

Absolventi kurzu čašník – servírka majú vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, pozná odbornú terminológiu, ekonomické a právne aspekty podnikania, spoločenské pravidlá správania sa a komunikácie, pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní.

Popis kurzu

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú nájsť uplatnenie v  gastronómii v obore čašník – servírka.

Stručný učebný plán:

základy hygieny, ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana, ekonomické a právne formy podnikania, potraviny a nápoje, technológia prípravy pokrmov, psychológia obsluhy a predaja, spoločenské správanie, stolovanie a prax.

Metódy výučby:

v teoretických témach výklad a precvičovanie. Prax prebieha priamo v jedálni alebo v kuchyni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Ukončenie kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej, ústnej a praktickej časti. Praktická skúška – preukázanie praktických zručností pri zabezpečení prevádzky, predvedenie zručností zo zložitej obsluhy z prác pri stole hosťa, príprava nápoja a príprava slávnostnej tabule podľa výberu témy pre 4 osoby.

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Pred nástupom na kurz je bezpodmienečne nutné odovzdať  zdravotný preukaz. Ten Vám vystaví Váš obvodný lekár. V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na praktický výcvik.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Čašník – servírka

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

500 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

675,00