Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 17.12.2021

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 17.12.2021

72,00 

Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Popis kurzu

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021
 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti , príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. zmeny v súvislosti so stravovaním zamestnancov, doprava do zamestnania
 • Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
 • Uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu, zmeny účinné v priebehu roku 2021
 • preukazovanie nároku na daňový bonus, uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 • Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky,
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 • Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 • Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2022 a neskôr, napr.:
 • oslobodenie nepeňažných plnení , zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v poukazovaní podielu zaplatenej dane
 • Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Účastníci SEMINÁRA obdržia pracovný materiál.

Účastnícky poplatok:       72 € s DPH (60 € bez DPH)

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

17.12.2021
8:30 hod

Časový rozsah seminára:

8 vyučovacích hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00