Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

245,00 

Účastníci kurzu podvojného účtovníctva si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve a 2 vyuč. hod. program OMEGA – lektor premieta na plátno + účastníkom je ponúknutá možnosť nainštalovať cvičný program omega do ich vlastných notebookov.

Popis kurzu

Účtovník, modul: podvojné účtovníctvo.

 Cieľová skupina:

vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú si nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

 Obsah vzdelávacieho programu:

zákon o účtovníctve, investičný majetok, zásoby, finančný majetok, zúčtovacie vzťahy, mzdy, DPH, záväzky a pohľadávky, účtovanie v cudzej mene, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovná závierka. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti podvojného účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a účtovných situácií.

Metódy výučby:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, dialogické metódy – odborný štruktúrovaný výklad, prednáška, praktické cvičenia, riešenie konkrétnych účtovných príkladov a situácií, príkladové štúdie, modelové účtovné situácie, individuálna samostatná práca účastníkov kurzu je spojená s riešením konkrétnych príkladov a situácii, doplnená usmernením a odborným poradenstvom lektora.

Záverečná skúška:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a samostatného vyriešenia účtovného príkladu.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia postupne pracovný materiál.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

podľa záujmu
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

90 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Vzdelávacia akadémia, o.z.
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

245,00