Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

275,00 

 

Absolventi kurzu mzdového účtovníctva budú ovládať základné predpisy a normy upravujúce poskytovanie mzdy (platu), urobiť výpočet mzdy (platu), poznať povinné druhy poistenia a určiť jeho výšku, poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie atď.

Popis kurzu

Účtovník, modul: mzdové účtovníctvo.

Cieľová skupina:

vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí si chcú osvojiť komplex poznatkov a zručností potrebných pre kvalifikovaný výkon funkcie mzdového účtovníka.

Obsah programu:

pracovno-právne vzťahy, mzdovo-personálna problematika, druhy poistenia, daň z príjmov zo závislej činnosti, riešenie praktických príkladov mzdového účtovníctva. Absolvent kurzu získa spôsobilosť spracovávania mzdovej agendy od zaradenia zamestnanca do systému odmeňovania po zdanenie a vyplatenie.

Metódy:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, dialogické metódy – odborný štruktúrovaný výklad, prednáška, praktické cvičenia, riešenie konkrétnych účtovných príkladov a situácií, príkladové štúdie, modelové účtovné situácie, individuálna samostatná práca účastníkov kurzu je spojená s riešením konkrétnych príkladov a situácii, doplnená usmernením a odborným poradenstvom lektora.

Forma skúšky:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a samostatného vyriešenia účtovného príkladu.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia postupne pracovný materiál.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

podľa záujmu
8:30

Časový rozsah kurzu:

100 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o. z.
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

275,00