Medzinárodné zasielateľstvo

Medzinárodné zasielateľstvo

 

Absolventi kurzu po vykonaní záverečnej skúšky získajú komplex poznatkov a zručností v oblasti medzinárodného zasielateľstva, špedície, colnej problematiky, logistiky, dopravy atď.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

zamestnanci obchodných subjektov a podnikatelia, ktorí obchodujú s členskými štátmi EÚ alebo so štátmi so sídlom mimo EÚ, logistické a špedičné spoločnosti, dovozcovia, vývozcovia, dopravcovia, odosielatelia a príjemcovia tovaru, distribútori, obchodné zastúpenia, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia colných skladov, žiadatelia o certifikát schválený hospodársky subjekt, pracovníci obchodných, výrobných, zasielateľských spoločností, ktorí vykonávajú činnosť colného deklaranta alebo pripravujú všetky podklady k colnému konaniu v dovoze, vývoze, tranzite, resp. vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní, pracovníci logistiky, vodiči kamiónovej dopravy, disponenti, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, daňoví zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, nákupcovia, prepravcovia, pracovníci, ktorí spracúvajú INTRASTAT hlásenia.

Metódy:

výkladovo – ilustratívne, inštruktážno – metodické, prakticko – aplikačné, prednáška, odborný ilustrovaný výklad, konzultácie, diskusie, modelové situácie a príklady.

Organizácia kurzu:

5-obtýždňov, pondelok až piatok od 8:30 hod. do 15:00 hod.

Obsah kurzu:

  • Funkcia a úloha zasielateľa v logistickom (resp. prepravnom) reťazci
  • Právne a záväzkové vzťahy zasielateľa
  • INCOTERMS 2010
  • Obsah činnosti zasielateľa
  • Všeobecné zasielateľské podmienky
  • Colná a daňová problematika v zasielateľstve a logistike
  • INTRASTAT
  • Dopravná politika, dovoz, vývoz, tranzit
  • Logistický informačný systém v doprave
  • Legislatíva súvisiaca so zasielateľstvom

Dôležité informácie:

Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou je možné použiť v súvislosti so splnením jedného z kritérií pre získanie európskeho certifikátu „schválený hospodársky subjekt“ (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO), druh povolenia schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, ktoré umožňuje držiteľovi využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov (povolenie SHSC/AEOC). Ide o kritérium „praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou“ podľa Článku 39 (Udelenie statusu) Nariadenia EP a R (EÚ) č. 952/2013 zo dňa 9.10.2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UCC).

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná sms-správa pripomínajúca otvorenie kurzu najneskôr 2-3 dni pred začatím. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci kurzu obdržia učebný materiál. V cene kurzu je zahrnutý pracovný materiál, ktorý účastníci budú potrebovať . Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

termín upresníme
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

200 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: