DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

75,00 

Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

 

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová

Popis kurzu

Program seminára

1.   Vybrané zmeny s vplyvom na daň z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022

 •        z. č. 215/2021 Z. z.  – výnosy z kurzarbeit a súvisiace náklady
 •        z. č. 408/2021 Z. z.  – odpisovanie majetku, odpočet nákladov na výskum a vývoj, odpočet nákladov na investície a súvisiace úpravy, …
 •        z. č. 416/2021 Z. z.  – príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 •        daňové výdavky zamestnávateľa na cestovné náhrady
 •        usmernenie MF SR č. MF/017160/2021-721 – úprava pojmu „kontrolovaná transakcia“

2.   Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby

 •        mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 •        aplikácia 15 % – nej sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 •        daňový dopad zaokrúhlenia platieb v hotovosti podľa zákona o cenách
 •        dotácie ako podpora štátu v pandémii a súvisiace náklady
 •        zahrnovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok do základu dane, vysporiadanie dotácie pri predaji majetku s limitovanou daňovou       zostatkovou cenou
 •        daňové posúdenie rôznych nákladov vznikajúcich v súvislosti s pandémiou
 •        vplyv príspevku za ubytovanie utečencov/odídencov na základ dane z príjmov PO
 •        odpočet daňovej straty od základu dane za rok 2022
 •        odpočet daňovej straty zistenej za rok 2022
 •        preddavky na daň do podania daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania
 •        rôzne aktuálne problémy z praxe

3.   Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov PO

 •       zdaňovacie obdobia a osobitosti pri dodatočnej likvidácii po 1.10.2020, pri výmazoch obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu na v rokoch 2021-2022 a pri obnovení zápisu do obchodného registra
 •       povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 •       zmeny v novom tlačive daňového priznania, špecifiká pri vypĺňaní novej prílohy k odpočtu nákladov na investície a väzba s prílohou k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

4.   Informácie o prijatých alebo plánovaných zmenách v dani z príjmov PO od 1.1.2023

 •      z. č. 222/2022 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
 •      pripravované zmeny – transferové oceňovanie, pravidlá o obmedzení úrokových nákladov, pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii, registračná povinnosť právnickej osoby, predaj virtuálnej meny a iné

5.   Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

ÚČASTNÍCI OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

18.1.2023
8:30

Časový rozsah kurzu:

7 vyučovacích hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

75,00