Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny po 1.1.2022

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny po 1.1.2022

72,00 

Seminár určený pre všetkých, ktorých sa dotýka problematika účtovania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.

Popis kurzu

Program seminára

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2021
 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • úpravy v rozsahu oslobodených príjmov (výnosov)
 • daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • zmeny v odpisovaní majetku
 • odpočet daňovej straty
 • odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, atď.
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • položky zahrnované do základu dane po zaplatení
 • daňový pohľad na zmluvu o výpožičke
 • zmeny v daňových výdavkoch na spotrebu PHL od r. 2020
 • oslobodené výnosy z predaja finančného majetku
 • pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie
 • záväzky – úpravy základu dane z dôvodu nezaplatenia záväzku a po následnom zaplatení, úpravy základu dane pri odpise záväzku, novácii záväzku
 • preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a iné
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zdaňovacie obdobia
 • zmeny v tlačive daňového priznania a iné
 1. Informácie o pripravovaných zmenách v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022
 • príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • odpočet výdavkov na investície
 • odpočet výdavkov na výskum a vývoj
 • daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Lektor: Ing. Mária DIMITROVÁ

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15.12.2021
8:30 hod

Časový rozsah kurzu:

8

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

72,00