Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

54,00 

Oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, problematika zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Popis kurzu

Program:

1. Ustanovenia Zákonníka práce riešiace otázky BOZP
2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov:
a) základné povinnosti zamestnávateľa
b) základné povinnosti zamestnanca
c) kompetencie a poslanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
d) registrácia pracovných a školských úrazov (zásady pre odškodnenie pracovných úrazov)
3. Pôsobnosť kontrolných orgánov pre BOZP
4. Ďalšie otázky BOZP vyplývajúce z platnej legislatívy (ZP, zákon o BOZP, Nariadenia vlády SR a zásady BOZP vyplývajúce z platných STN)
5. Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného školenia

ÚČASTNÍCI ŠKOLENIA OBDRŽIA POTVRDENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ.

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

54,00