Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

60,00 

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť – pozvánka + prihláška 22.2.2024

Oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, problematika zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Popis kurzu

Program:

  •  Ustanovenia Zákonníka práce riešiace otázky BOZP
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov:
  • základné povinnosti zamestnávateľa
  • základné povinnosti zamestnanca
  • kompetencie a poslanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
  • registrácia pracovných a školských úrazov (zásady pre odškodnenie pracovných úrazov)
  • Pôsobnosť kontrolných orgánov pre BOZP
  • Ďalšie otázky BOZP vyplývajúce z platnej legislatívy (ZP, zákon o BOZP, Nariadenia vlády SR a zásady BOZP vyplývajúce z platných STN)
  • Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného školenia

Účastníci školenia obdržia potvrdenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

 Účastnícky poplatok:              60 s DPH (50 € bez DPH) / 1 osoba

Ďalšie informácie:

Účastnícky poplatok môžete taktiež hradiť v hotovosti v deň konania odborného seminára alebo prevodom na účet na základe pozvánky. V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku najneskôr 2 dni pred začatím odborného seminára. Tento kurz otvárame pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

22.2.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

4

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00