Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

420,00 

Základná odborná príprava TPO-pozvánka_10.6.2024

Základná odborná príprava TPO-pozvánka_21.10.2024

Cena pre SAMOPLATCU: 420€ 

Cena cez ÚRAD PRÁCE:   450€

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii TPO.

Popis kurzu

 

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou odbornou spôsobilosťou. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Cieľová skupina:

kurz je určený pre záujemcov o prácu v oblasti požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Cieľ kurzu:

účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie požiarneho technika a k záverečnej skúške na KRHaZZ. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je realizovaný prezenčnou formou.

Program:

  1. Predpisy požiarnej ochrany
  2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
  3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
  4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, hasiace prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď.

Organizácia kurzu:

3 x obtýždeň (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 14:00 hod.

Ďalšie informácie:

Účastníci kurzu obdržia učebný materiál.  Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť ku skúške na KRHaZZ v mieste bydliska. Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka minimálne 3 dni pred otvorením kurzu. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

10.6.2024, 21.10.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

120 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

420,00