PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR

PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR

114,00 

Príprava BT ku skúške na NIP SR_18.6.2024

Kurz sme obsahovo pripravili v zmysle novely zákona 124/2006 Z. z. platnej od 1.1.2023  s cieľom odborne pripraviť bezpečnostných technikov ku skúške na NIP SR. Bezpečnostní technici sa oboznámia s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň s okruhmi a oblasťami, ktoré budú súčasťou skúšky.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

bezpečnostní technici, ktorí nechcú stratiť platnosť osvedčenia.

Pre bezpečnostných technikov bude jednotnosť odbornej úrovne zabezpečená predovšetkým overením odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce SR.

Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika do 31.12.2022 budú musieť požiadať NIP SR o vykonanie skúšok. V prípade, že takéto odborne spôsobilé osoby, nepožiadajú NIP SR o vykonanie skúšky do konca legislatívnej doby, takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik.

 

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady.

 

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

18.6.2024
8:30

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

114,00