Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

82,00 

Odborná príprava na prácu s toxickými látkami a zmesami_17.9.2024 – pozvánka + prihláška

Záujemcovia, ktorí majú záujem získať potrebnú odbornú spôsobilosť pre prácu s toxickými látkami a zmesami alebo záujemcovia o aktualizačný kurz na prácu s toxickými látkami a zmesami po 5 rokoch.

Popis kurzu

Cieľová skupina:

osoby, ktoré majú záujem formou akreditovaného kurzu získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami alebo osoby na aktualizačné školenie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami po 5 rokoch od posledného vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Program:

právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh najmä z hľadiska ich vplyvov na život, zdravie ľudí a životné prostredie. Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami, zmesami a s toxickými látkami a zmesami, toxikológia, zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami, zmesami a toxickými látkami a zmesami. Odborná spôsobilosť na prácu s toxickými látkami zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre aktualizáciu platí zo zákona č. 355/2007, § 16 ods. (32) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak a) dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje, b) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, c) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 26 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 27.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.9.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

10 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

82,00