Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

144,00 

DDD-pozvánka_15.10.2024

Cena pre SAMOPLATCU: 144 € 

Cena cez ÚRAD PRÁCE: 164 €

Osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Osoby vykonávajúce deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu atď. Kurz je určený pre osoby, ktoré žiadajú o odbornú spôsobilosť prvýkrát a taktiež pre osoby, ktoré potrebujú opakované školenie po 5 rokoch, tzv. aktualizácia vydaného osvedčenia.

Popis kurzu

Kurz je určený pre osoby, ktoré žiadajú o odbornú spôsobilosť prvýkrát a taktiež pre osoby, ktoré potrebujú opakované preškolenie po 5 rokoch (aktualizácia osvedčenia). Kurz je určený pre obidve spomenuté skupiny.

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Program:

právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použite – zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., vyhlášku MZ SR č.553/2007 Z. z., orgány štátnej správy, kontrolné orgány, priestupky, správne delikty, základy epidemiológie, základy z mikrobiológie vo vzťahu k dezinfekčným prípravkom na profesionálne použitie alebo k prípravkom na reguláciu živočíšnych škodcov, prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci, základy toxikológie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

Dôležité informácie:

Na vydanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (DDD), o ktoré môžete požiadať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v sídle kraja, je potrebné okrem osvedčenia o odbornej príprave predložiť aj potvrdenie zamestnávateľa, resp. čestné vyhlásenie  o minimálne 3 – ročnej praxi v DDD činnostiach a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Pre aktualizáciu platí zo zákona č. 355/2007, § 16 ods. (32) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak a) dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje, b) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, c) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 26 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 27.

Organizácia kurzu:

2 dni, od 8:30 hod. do 14:00 hod. + záverečný test

Ďalšie informácie:

prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Účastníci počas kurzu obdržia učebný materiál. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe ktorého môžu požiadať príslušný RÚVZ o preskúšanie a vydanie osvedčenia.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

15.10.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

144,00