Elektrotechnické minimum

Elektrotechnické minimum

780,00 

Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Popis kurzu

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
  • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Obsah vzdelávacieho programu:

základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie, technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.

Profil absolventa:

absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti, zručnosti a požadované vzdelanie, ktoré sú potrebné na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Metódy:

pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.

Forma:

akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Kurz bude prebiehať minimálne 2 x do týždňa v pracovných dňoch od 16:00 hod. do 19:15 hod. + soboty od 8:30 hod. do 13:30 hod. Presný harmonogram kurzu si účastníci s lektormi dohodnú na prvom stretnutí. Teoretická príprava sa uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava. Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Po ukončení kurzu sa absolventi môžu na pobočke prihlásiť na 3-dňový kurz § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

Stiahnite si prihlášku alebo sa prihláste online:

Elektrotechnické minimum

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

21.10.2020
21.10.2020

Časový rozsah kurzu:

400 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

780,00