Elektrotechnické minimum

Elektrotechnické minimum

850,00 

Elektrotechnické minimum _6.11.2024 – pozvánka+prihláška

Cena pre SAMOPLATCU: 850€ 

Cena cez ÚRAD PRÁCE: 900€

Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Kurz otvoríme pri minimálnom počte 8 účastníkov.

Popis kurzu

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
  • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Obsah vzdelávacieho programu:

základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie, technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.

Profil absolventa:

absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti, zručnosti a požadované vzdelanie, ktoré sú potrebné na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Metódy:

pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.

Forma:

akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Kurz bude prebiehať minimálne 2 x do týždňa v pracovných dňoch od 16:00 hod. do 19:15 hod. + soboty od 8:30 hod. do 13:30 hod. Presný harmonogram kurzu si účastníci s lektormi dohodnú na prvom stretnutí. Teoretická príprava sa uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava. Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Po ukončení kurzu sa absolventi môžu na pobočke prihlásiť na 3-dňový kurz § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

6.11.2024
15.30h

Časový rozsah kurzu:

400 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

850,00