Bezpečnostný technik

Bezpečnostný technik

680,00 

Bezpečnostný technik_14.10.2024 – pozvánka+prihláška

Kurz je určený pre záujemcov o prácu v oblasti bezpečnosti pri práci. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie.

Popis kurzu

Kvalifikačný kurz bezpečnostný technik v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo oprávnenia VVZ -0054/13-01.2. Kurz je akreditovaný NIP SR.

Požadované vstupné vzdelanie:

podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita).

Cieľ kurzu:

účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika.

Stručný program kurzu:

  • Otvorenie a organizačné pokyny
  • Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
  • Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP
  • Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
  • Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví
  • Záverečné skúšky, overovanie znalostí, konzultácie

Organizácia kurzu:

176 vyuč. hod., 4×5 dní v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 14:00 hod. Účastníci v cene kurzu získajú učebný materiál.

Dôležité informácie:

Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov. Absolventi získajú potvrdenie o ukončení kurzu bezpečnostného technika. Vzdelávanie je dvojkrokové, čiže absolventi získajú potvrdenie, ktoré je potrebné k preskúšaniu a získaniu osvedčenia BT na NIP SR. Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva po úspešne absolvovanej skúške NIP SR na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Na otvorenie kurzu je potrebné si priniesť doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

POTVRDENIE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA – dvojkrokové vzdelávanie, potvrdenie je potrebné na získanie osvedčenia BT na NIP SR.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

14.10.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

176 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

680,00