Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

60,00 

Aktualizovaná odborná príprava eletrotechnikov §21,22,23,24 – 17.6.2024 – pozvánka+prihláška

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. V opačnom prípade osvedčenie stráca platnosť.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24.

Cieľ kurzu:

oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických, oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení. Vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia. Podmienkou na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP je predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a v prípade, ak sa držiteľ osvedčenia zúčastnil v minulosti AOP, tiež potvrdenie o poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

Dôležité informácie:

zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP. V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti: § 21 – elektrotechnik, § 22 – samostatný elektrotechnik, § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti a § 24 – revízny technik.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka minimálne 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. Na otvorenie kurzu si prineste originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníka v elektrotechnike, taktiež ak ste už v minulosti absolvovali AOP, tak treba s osvedčením priniesť posledné potvrdenie o absolvovaní AOP. Po ukončení kurzu vám bude do osvedčenia potvrdené absolvovanie AOP.

Absolventi kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní AOP s celoštátnou platnosťou. 

Pre absolvovanie kurzu je potrebný lekársky posudok, resp. zdravotná spôsobilosť na výkon elektrotechnika.

Tlačivá:

tlacivo na lekarsku prehliadku-pre zamestnavatela

tlacivo na lekarsku prehliadku-pre fyzicku osobu

Nemáte elektrotechnické vzdelanie ?:

Elektrotechnické minimum

 

 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

17.6.2024
12.00 hod.

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00