Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

216,00 

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany_6.5. 2024-pozvánka+prihláška

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie platnej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO nie staršie ako 5 rokov.

Popis kurzu

Cieľ:

oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu ďalšej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je realizovaný prezenčnou formou.

Cieľová skupina:

požiarni technici, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Program:

  1. Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany, zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
  2. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
  3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
  4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  5. Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď.

Organizácia kurzu:

4 pracovné dni od 8:30 hod. do 14:00 hod.

Ďalšie informácie:

Účastníci kurzu obdržia učebný materiál. Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť ku skúške na KRHaZZ v mieste bydliska alebo na vydanie trvalého osvedčenia, resp. predĺžime platnosť trvalého osvedčenia na ďalších 5 rokov. Prihláseným účastníkom bude 2-3 dni pred začatím kurzu zaslaná pripomínajúca sms-správa. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

6.5.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

32 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

216,00