Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

114,00 

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov_VAJAK – 7.,8.10.2024

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je určená pre bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia BT / ABT alebo uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy BT /ABT.

 

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo oprávnenia VVZ -0054/13-01.2. Kurz je akreditovaný NIP SR.

Program:

  1. Zmeny vo všeobecných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti, aktuálne platné legislatívne predpisy
  2. Zmeny v osobitných požiadavkách podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP a zákon o BOZP, aktuálne platné legislatívne predpisy
  3. Stav a vývoj pracovnej úrazovosti
  4. Aktuálne poznatky z oblasti BOZP
  5. Špecifická oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Dôležité informácie:

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Na Slovensku je oblasť BOZP pri práci právne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce ako základným pracovnoprávnym predpisom. Najvyššiu vedomostnú úroveň z oblasti BOZP okrem vedúcich pracovníkov musia mať bezpečnostní technici, ktorí sú vlastne poradnými orgánmi vedúcich organizácií. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie. Tým však nie sú dotknuté povinnosti vedúcich pracovníkov pri zabezpečovaní takých pracovných podmienok, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia pracovníkov.

Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka minimálne 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu.

Absolventi kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní BT alebo ABT.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

7.-8.10.2024
8:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hod.

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

114,00